Cho dãy chuyển hóa sau  (trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính) Tên gọi của Y, Z lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau  (trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính) Tên gọi của Y, Z lần lượt là

ID [24790]

Cho dãy chuyển hóa sau
 (trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính)
Tên gọi của Y, Z lần lượt là

A.benzyl bromua và toluen
B.1-brom-1-phenyletan và stiren
C.2-brom-1-phenylbenzen và stiren
D.1-brom-2-phenyletan và stiren.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Giải: – C6H6 + CH2=CH2 \(\xrightarrow[]{xt,t^{o}}\) C6H5CH2CH3 (X).

C6H5CH2CH3 (X) + Br2 \(\xrightarrow[1:1]{a/s}\) C6H5CH(Br)CH3 (Y).

C6H5CH(Br)CH3 (Y) + KOH \(\xrightarrow[t^{o}]{C_{2}H_{5}OH}\) C6H5CH=CH2 (Z) + KBr + H2O.

||⇒ chọn B.

Bình luận
leminhtu74 - tại sao Br2 tham gia phản ứng thế vào vị trí C1 ạ ?

Trả lời

sang080702 chỗ nào bn
leminhtu74 chỗ phản ứng X tạo ra Y đó ạ
hiennguyen2612 @leminhtu74 X-> Y Br thế vào vị trí C bậc 2 mà bn
hiennguyen2612 đk là as nên Br thế vào nhánh ( -CH2CH3) mà đề yêu cầu sp chính nên Br thế vào vị trí C bậc cao hơn là C bậc 2
sang080702 bn để ý đó là tỉ lệ 1:1 nha
nthnsuho1003 - viết o=pt dùm em vs ạ

Trả lời

quynhtrang3010 - Smid oi giai thich dum em cau nay vs ạ

Trả lời

2001mooner C6H6+C2H4→(t˚,xt)---> --->C6H5-CH=CH2+KBr+H2O
2001mooner C6H6+C2H4→(t˚,xt) ---> C6H5-CH2-CH3
2001mooner C6H5-CH2-CH3+Br2→(as,1:1) --->HBr+C6H5-CHBr-CH3
2001mooner C6H5-CH2-CH2Br+KOH→(C2H5OH,t˚) ---> C6H5-CH=CH2+KBr+H2O
oceansama chất tham gia của cái cuối nhầm rồi kìa 2001mooner
thaotxnh cam on ban nhe