Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị của R đã biết, L cố định. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị của R đã biết, L cố định. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn ?

ID [659241]

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị của R đã biết, L cố định. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha \(\dfrac{\pi }{3}\) so với hiệu điện thế trên đoạn RL. Để trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị bằng

A. \(R\sqrt 3 \)
B. 3R
C. \(\dfrac{R}{{\sqrt 3 }}\)
D. R
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A 1e.png
Bình luận