Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E li, có bao nhiêu phát biểu đúng (1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E li, có bao nhiêu phát biểu đúng (1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗ?

ID [496009]

Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E li, có bao nhiêu phát biểu đúng (1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau. 

(2) Mỗi gen đều có một vùng điều hòa nằm ở đầu 3' của mạch mã gốc. 
(3) Các gen đều có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau. 
(4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất. 
(5) Mỗi gen đều tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Trần Duy Trang
https://fb.com/moon.vn
Đáp án C
Lời giải:
Operon Lac ở vi khuẩn ecoli gồm có:
+Gen cấu trúc Z,Y,A: các gen này có liên quan về chức năng được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa.
+Vùng vận hành O: Nơi protein ức chế liên kết ngăn cản quá trình phiên mã.
+Vùng khởi động P: Là nơi ARN pol bám vào và khởi đầu phiên mã.
(1) Đúng. Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi polipeptit khác nhau.
(2) Sai.Vì các gen trong operon có chung một cơ chế điều hòa và được điều hòa bởi gen điều hòa R.
(3) Đúng. Vì có cùng cơ chế điều hòa nên các gen có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.
(4) Đúng. Vì đây là vi khuẩn ecoli nên các quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã đều xảy ra trong tế bào chất.
(5) Đúng. Mỗi gen tạo ra một phân tử mARN riêng biệt sau đó dịch mã tạo các chuỗi polipeptit có liên quan với nhau về chức năng.
Vậy có 4 phương án đúng.
Bình luận
hocmoon0209 3 gen cùng mã hóa cho 1 chuỗi mARN chung chứ nhỉ? . 3/3/2017
4 Tháng 3 lúc 6:19