Cho phản ứng: aFeSO4 + bKMnO4 + c H2SO4 → d Fe2(SO4)3 + e K2SO4 + g MnSO4 + h H2O. Trong đó, a,b,c,d,e, g,h là c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng: aFeSO4 + bKMnO4 + c H2SO4 → d Fe2(SO4)3 + e K2SO4 + g MnSO4 + h H2O. Trong đó, a,b,c,d,e, g,h là c?

ID [557642]

Cho phản ứng: aFeSO4 + bKMnO4 + c H2SO4 → d Fe2(SO4)3 + e K2SO4 + g MnSO4 + h H2O.
Trong đó, a,b,c,d,e, g,h là các số nguyên tối giản. Tổng b,c bằng

A. 10.
B. 20
C. 12.
D. 36.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận