Cho phản ứng hạt nhân nhân . Đây là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng hạt nhân nhân . Đây là

ID [657227]

Cho phản ứng hạt nhân nhân . Đây là

A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch.
D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận