Chọn phát biểu đúng. Sóng dừng là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn phát biểu đúng. Sóng dừng là:

ID [0]

Chọn phát biểu đúng. Sóng dừng là:

A.Sóng không lan truyền được do gặp vật cản.
B.Sóng được tạo thành tại một điểm cố định.
C.Sóng tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.
D.Sóng lan truyền trên mặt chất lỏng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C3c.png
Bình luận