Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

ID [0]

Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

A.Ở nhóm thực vật C4 và CAM.
B.Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
C.Chỉ ở nhóm thực vật C3.
D.Chỉ ở nhóm thực vật CAM.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận