Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống? I. Tiến hành la?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống? I. Tiến hành la?

ID [304499]

Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống?
I. Tiến hành lai hữu tính giữa các giống khác nhau.
II. Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen.
III. Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí, hoá học.
IV. Loại bỏ những cá thể không mong muốn.

A.2.
B.3.
C.4.
D.1.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Trong 4 biện pháp mà đề bài nêu ở trên thì chỉ có biện pháp số IV không tạo được nguồn biến dị. Các biện pháp còn lại đều có thể tạo ra biến dị cung cấp cho chọn lọc để tạo giống mới.
Bình luận