Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Công thức hóa học của Polietilen (PE) là

Công thức hóa học của Polietilen (PE) là

A. [-CH3-CH3-]n.

B. [-CH2-CH2-]n.

C. [-CH2-CH(CH3)-]n.

D. [-CH2-CHCl-]n.

Đáp án B