Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) được nhận xét là đã kết hợp đúng đắn giữa hai vấn đề
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) được nhận xét là đã kết hợp đúng đắn giữa hai vấn đề

ID [756044]

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) được nhận xét là đã kết hợp đúng đắn giữa hai vấn đề

A. dân tộc và giai cấp.
B. kinh tế và chính trị.
C. dân tộc và quân chủ.
D. phong kiến và tư sản.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN