Đại hội Đảng lần thứ II (2 – 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, vì
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đại hội Đảng lần thứ II (2 – 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, vì

ID [756054]

Đại hội Đảng lần thứ II (2 – 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, vì

A. đây là Đại hội của cuộc kháng chiến thắng lợi.
B. nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ của quốc tế.
C. thế và lực của quân dân Việt Nam đã lớn mạnh.
D. Mĩ đã “can thiệp” và “dính líu” vào chiến tranh.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN