Đặt một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt 2 \cos \omega t\left( V \right)$ vào hai đầu một điện trở thuần R = 150Ω thì cườn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đặt một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt 2 \cos \omega t\left( V \right)$ vào hai đầu một điện trở thuần R = 150Ω thì cườn?

ID [0]

Đặt một điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \omega t\left( V \right)\) vào hai đầu một điện trở thuần R = 150Ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng \(\sqrt 2 A\). Giá trị U bằng

A.300V
B.150V
C.\(300\sqrt 2 V\)
D.\(150\sqrt 2 V\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D15.png
Bình luận
chachakute010410 - câu này là 150 chứ nhỉ???

Trả lời

reus98 Đáp án đúng rồi e nha ,
Ta có do đoạn mạch chỉ chứa R nên nên áp hai đầu đoạn mạch cũng chính là điện áp giữa hai đầu điện trở
=> U = UR = I.R = căn 2.150 = 150 căn 2 V
=> D