Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB ?

ID [0]

Đoạn mạch AM gồm cuộn thuần cảm L, điện trở thuần R nối tiếp với đoạn mạch MB gồm hộp kín X. Cho biết hiệu điện thế uAB = 200√2cos100πt V, R = 20 Ω , L = √3/5π H, I = 3 A. Biết uAM vuông pha với uMB. Đoạn mạch X chứa 2 trong 3 phần tử R0, L0, C0 mắc nối tiếp. Khẳng định nào là đúng?

A.X chứa R0 = 93,8 Ω và ZC = 54,2 Ω
B.X chứa R0 = 93,8 Ω và ZL = 120 Ω
C.X chứa ZC = 54,2 Ω và ZL = 120 Ω
D.X chứa R0 = 80√3/3 Ω và ZC = 80/3 Ω
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án DAM vuông pha với \(U_{MB}\) mà AM chứa L,R nên chắc chắn M,B chứa R và C
Ta có \(Z_{AB} = Z_{AM}^2 + Z_{MB}^2 \Rightarrow Z_{MB} = \dfrac{160}{3}\)
Ta có AM và MB vuông pha nên \(RR_o = Z_LZ_{C} \Rightarrow R_o = \sqrt{3}Z_C\) và \(\sqrt{R_o^2 + Z_C^2} = 160/3\)
\(\Rightarrow\) Đáp án D
Bình luận
01692813536 - Giải thích dòng cuối s, vẽ hình cũng ko hiểu

Trả lời

cuongdz - giá mà có ai cm cái công thức R.r = Zl.Zc với nhờ . 22/3/2017

Trả lời