Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu cơ X người ta thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam nước. Cho 7,4 gam X tác dụn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu cơ X người ta thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam nước. Cho 7,4 gam X tác dụn?

ID [653351]

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu cơ X người ta thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam nước. Cho 7,4 gam X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 2M thì tạo 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOC2H5
B. HCOOC2H5
C. CH3COOCH3
D. C2H5COOCH3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận