Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu cơ X người ta thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam nước. Cho 7,4 gam X tác dụn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu cơ X người ta thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam nước. Cho 7,4 gam X tác dụn?

ID [0]

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hợp chất hữu cơ X người ta thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 2,7 gam nước. Cho 7,4 gam X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 2M thì tạo 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

A.CH3COOC2H5
B.HCOOC2H5
C.CH3COOCH3
D.C2H5COOCH3
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận