Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được este có công thức cấu tạo là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được este có công thức cấu tạo là

ID [637087]

Đun nóng axit acrylic với ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được este có công thức cấu tạo là

A. C2H5COOC2H5
B. CH3COOCH=CH2
C. CH2=CHCOOC2H5
D. C2H5COOCH3

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Đô Lương 1 - Nghệ An - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Ta có phản ứng như sau:

CH2=CHCOOH + C2H5OH ⇌ CH2=CHCOOC2H5 + H2O ⇒ Chọn C.

Bình luận