Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH-)
Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH-)
A. Screenshot_22.jpg
B. Screenshot_23.jpg
C. Screenshot_24.jpg
D. Screenshot_25.jpg

Đáp án B

Aixt photphoric là axit 3 nấc, dung dịch axit sẽ phân li:

\(H_3PO_4 \Leftrightarrow H^+ + H_2PO_4^{-}\)

\(H_2PO_4^{-} \Leftrightarrow H^+ + HPO_4^{2-}\)

\(HPO_4^{2-} \Leftrightarrow H^+ + PO_4^{3-}\)

Trong dung dịch có:\(H^+, H_2PO_4^{-}, HPO_4^{2-}, PO_4^{3-}\)

Chọn B