Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là gì?

ID [0]

Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là gì?

A.Đầu tư để phát triển đồng bộ tất cả các ngành công nghiệp.
B.Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển công nghiệp.
C.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng như: chế tạo máy và nông cụ, công nghiệp quốc phòng.
D.Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, tạo tiền đề phát triển các ngành kinh tế khác.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận
katdrop - Cho em hỏi tại sau không phài là tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp ạ

Trả lời

npnspeed Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây: nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc phải nhập của nước ngoài. Chính vì vậy, để xây dựng cơ sỏ vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp xóa xã hội chủ nghĩa. Trong những năm 1926 -1929, nhân dân Liên Xô tập trung mọi sức lực vào việc thực hiện bước đầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng mà trọng tâm là nghành công nghiệp chế tạo máy công cụ, nghành công nghiệp nặng (điện, than, dầu mỏ), nghành chế tạo máy móc nông nghiệp và nghành công nghiệp quốc phòng. Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hóa, nhân dân Liên Xô tiến hành cải tạo nên nông nghiệp, thu hút đông đảo nông dân tham gia các nông trang tập thể.
(Nguồn: text.123doc.org...)