For his bravery, the soldier a medal of diamond and gold.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

For his bravery, the soldier a medal of diamond and gold.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755959]

For his bravery, the soldier __________ a medal __________ of diamond and gold.

A. was received/was made
B. received/was made
C. received/made
D. was received/made
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: receive a medal (v): nhận huy chương; which was made -> made (mệnh đề rút gọn)
Tạm dịch: Vì sự dũng cảm của mình, người lính đã nhận được một huy chương làm từ kim cương và vàng.
chanyeol2806 câu này bị động thì là đáp án D chứ ạ ?
15 Tháng 6 lúc 13:2
captain2604 Có vẻ bị động nhưng động từ receive ở đây lại được chia chủ động bạn nhé. Giống như đi làm được trả lương 1000 đô thì sẽ nói là I earn 1000 dollars (every month), chẳng hạn, cũng chia theo chủ động.
15 Tháng 6 lúc 13:7 (8) Cảm ơn