Giả sử trong một quần thể người đạt trạng thái cân bằng với tần số của các nhóm máu là: A = 0.45, B = 0.21, AB = 0.3, O ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giả sử trong một quần thể người đạt trạng thái cân bằng với tần số của các nhóm máu là: A = 0.45, B = 0.21, AB = 0.3, O ?

ID [118988]

Giả sử trong một quần thể người đạt trạng thái cân bằng với tần số của các nhóm máu là: A = 0.45, B = 0.21, AB = 0.3, O = 0.04. Trong các kết luận dưới đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
I.. Tần số alen IA, IB, IC lần lượt là 0.3; 0.5; 0.2
II.. Tần số các kiểu gen quy định các nhóm máu là: 0.25 IAIB, 0.09 IBIB; 0.04 IOIO; 0.3 IAIA; 0.21 IAIO; 0.12 IBIO
III.. Khi các thành viên trong quần thể kết hôn ngẫu nhiên với nhau sẽ làm tăng dần tần số cá thể có nhóm máu O.
IV.. Xác suất để gặp một người nhóm máu B, kiểu gen IBIO là 57.14%

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D Ta có nhóm máu O chiếm 0,04 → \({{I}^{o}}{{I}^{o}}=\sqrt{0.04}=0.2\)
Mà quần thể đang ở trạng thái cân bằng \(O+B={{\left( {{I}^{O}}+{{I}^{B}} \right)}^{2}}={{I}^{B}}{{I}^{B}}+2{{I}^{B}}{{I}^{O}}+{{I}^{O}}{{I}^{O}}\to {{I}^{B}}=0.3\to {{I}^{A}}=1-{{I}^{B}}-{{I}^{O}}=0,5\) → I. sai.
Cấu trúc di truyền của quần thể là: \(\left( {{I}^{A}}+{{I}^{B}}+{{I}^{O}} \right)=0,25{{I}^{A}}{{I}^{A}}+0,09{{I}^{B}}{{I}^{B}}+0,04{{I}^{O}}{{I}^{O}}+0,3{{I}^{A}}{{I}^{B}}+0,2{{I}^{A}}{{I}^{O}}+0,12{{I}^{B}}{{I}^{O}}=1\) →II. sai.
Quần thể cân bằng di truyền, các cá thể giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể → III. sai.
Xác suất gặp 1 người nhóm máu B, kiểu gen \({{I}^{B}}{{I}^{O}}\) là: \(\dfrac{0,12}{0,12+0,09}=57,14%\) →IV. đúng.
Vậy có 1 ý đúng
Bình luận