Giảm xóc của ôtô là áp dụng của
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Giảm xóc của ôtô là áp dụng của

ID [0]

Giảm xóc của ôtô là áp dụng của

A.dao động tắt dần
B.dao động tự do.
C.dao động duy trì
D.dao động cưỡng bức.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận