Hai cuộc cách mạng năm 1917 ở Nga không liên quan đến
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai cuộc cách mạng năm 1917 ở Nga không liên quan đến

ID [0]

Hai cuộc cách mạng năm 1917 ở Nga không liên quan đến

A.giải quyết lần lượt các mâu thuẫn trong xã hội Nga.
B.hình thành xong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.
C.vai trò lãnh đạo của Đảng Bônsêvích và Lênin.
D.đội quân chủ lực: công nhân, nông dân, binh lính.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận