Hai đường thẳng a và b nằm trong mpleft( alpha right). Hai đường thẳng a’ và b’ nằm trong mpleft( beta right) ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Hai đường thẳng a và b nằm trong mpleft( alpha right). Hai đường thẳng a’ và b’ nằm trong mpleft( beta right) ?

ID [701846]

Hai đường thẳng a và b nằm trong \(mp\left( \alpha \right)\). Hai đường thẳng a’ và b’ nằm trong \(mp\left( \beta \right)\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu a//a’ và b//b’ thì \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\) 
B. Nếu \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\) thì a//a’ và b//b’
C. Nếu a//b và a’//b’ thì \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\)
D. Nếu a cắt b và a//a’, b//b’ thì \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\)
Đặng Việt Hùng
https://fb.com/lyhung95
Đáp án D 1.png
Bình luận
yenphuong2003 câu a sai chỗ nào ạ
20 Tháng 9 lúc 21:56
khadoan1509 th này 2 mp có thể vừa song song hoặc cắt nhau nhé
21 Tháng 9 lúc 0:30 (1) Cảm ơn