Hai đường thẳng a và b nằm trong $mp\left( \alpha \right)$. Hai đường thẳng a’ và b’ nằm trong $mp\left( \beta \right)$ ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai đường thẳng a và b nằm trong $mp\left( \alpha \right)$. Hai đường thẳng a’ và b’ nằm trong $mp\left( \beta \right)$ ?

ID [0]

Hai đường thẳng a và b nằm trong \(mp\left( \alpha \right)\). Hai đường thẳng a’ và b’ nằm trong \(mp\left( \beta \right)\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.Nếu a//a’ và b//b’ thì \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\) 
B.Nếu \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\) thì a//a’ và b//b’
C.Nếu a//b và a’//b’ thì \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\)
D.Nếu a cắt b và a//a’, b//b’ thì \(\left( \alpha \right)\)//\(\left( \beta \right)\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D1.png
Bình luận
yenphuong2003 - câu a sai chỗ nào ạ

Trả lời

khadoan1509 th này 2 mp có thể vừa song song hoặc cắt nhau nhé