Hai quần thể sống trong một khu vực địa lí nhưng các cá thể của quần thể này không giao phối với các cá thể của quần thể?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai quần thể sống trong một khu vực địa lí nhưng các cá thể của quần thể này không giao phối với các cá thể của quần thể?

ID [0]

Hai quần thể sống trong một khu vực địa lí nhưng các cá thể của quần thể này không giao phối với các cá thể của quần thể kia vì khác nhau về cơ quan sinh sản. Đây là dạng cách li nào?

A.Cách li tập tính.
B.Cách li sau hợp tử.
C.Cách li cơ học.
D.Cách li thời gian.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C Hai loài này không giao phối được vì khác nhau về cơ quan sinh sản vậy đây là cách li cơ học.
→ Đáp án C.
Bình luận