Hai thành phần cơ bản của tất cả các virut bao gồm
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hai thành phần cơ bản của tất cả các virut bao gồm

ID [664216]

Hai thành phần cơ bản của tất cả các virut bao gồm

A. protein và axit amin.
B. protein và axit nucleic.
C. axit nucleic và lipit.
D. prtein và lipit.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B Mỗi virut có 2 thành phần cơ bản là vỏ protein và lõi axit nucleic. Một số virut có thể có thêm vỏ bọc bao quanh vỏ protein. Tuy nhiên thành phần cơ bản của virut là protein và axit nucleic. → Đáp án B.
Bình luận