Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

ID [756049]

Hạn chế lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

A. thiếu sự linh hoạt trong việc thay đổi phương châm tác chiến.
B. không đưa ra được đường lối, phương hướng đấu tranh rõ ràng.
C. tư tưởng phong kiến nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.
D. chưa huy động được sự tham gia của các lực lượng nòng cốt.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN