Hạt nhân càng bền vững khi có
Hạt nhân càng bền vững khi có 
A. số nuclôn càng nhỏ.
B. số nuclôn càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng lớn.
D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Đáp án D

Năng lượng liên kết riêng càng lớn hạt nhân càng bền vững