Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên
Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên 
A. electron, proton và nơtron
B. electron và nơtron
C. proton và nơtron
D. electron và proton

Đáp án C

Chú ý câu hỏi hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử không phải là hạt cấu tạo nên nguyên tử

Hạt nhân được cấu tạo bởi proton mang điện tích dương và notron không mang điện . Đáp án C.