Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số f bằng tầ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số f bằng tầ?

ID [37678]

Chọn phát biểu sai.

A. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0 gọi là sự cộng hưởng.
B. Biên độ của dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.
C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần.
D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kỹ thuật.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận
gaptaolaban giải thích giúp em với
Trả lời 29 Tháng 5 lúc 20:52
reus98 Câu C sai vì :
+ Ta có : Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ
- Hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại (Acd)max khi tần số ngoại lực fn bằng với tân số riêng fo của vật dao động
- Hiện tượng cộng hưởng có nhiều ứng dụng trong thực tế : ví dụ chế tạo tần số kế , lên dây đàn
29 Tháng 5 lúc 21:34 (1) Cảm ơn