Hiện tượng nào sau đây minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hiện tượng nào sau đây minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?

ID [0]

Hiện tượng nào sau đây minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?

A.Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản
B.Cừu và dê giao phối với nhau, có thụ tinh nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành cơ thể.
C.Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc thì hợp tử không phát triển
D.Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau vì tập tính ve vãn khác nhau.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D - Cách li trước hợp tử là hai loài không giao phối được với nhau do chênh lệch về mùa sinh sản, tập tính sinh sản và cơ quan giao cấu.
- Trong 4 đáp án trên chỉ có đáp án D là hiện tượng cách li trước hợp tử vì hai loài này không giao phối với nhau.
3 đáp án còn lại hai loài đều đã giao phối với nhau và đã tạo ra hợp tử nên sai (đây là cách li sau hợp tử).
→ Chọn D.
Bình luận