Hòa tan bột Fe trong dung dịch A có chứa KNO3 và H2SO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y,chất rắn không t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hòa tan bột Fe trong dung dịch A có chứa KNO3 và H2SO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y,chất rắn không t?

ID [134593]

Hòa tan bột Fe trong dung dịch A có chứa KNO3 và H2SO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y,chất rắn không tan và 8,96 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm NO và H2, tỉ khối hơi của X so với H2 là 11,5. Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A.109,7.
B.100,4.
C.120,0.
D.98,0.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Gọi số mol của NO và H2 lần lượt là x, y mol

Ta có hệ \(\left\{\begin{array}{l} x + y = 0,4\\30x + 2x = 11,5.2. 0,4\end{array} \right.\) → \(\left\{\begin{array}{l} x =0,3\\ y = 0,1\end{array} \right.\)

Vì sau phản ứng chứa chất rắn không tan → axit hết và dung dịch không chứa Fe3+

Vì sinh khí H2 nên NO3- phản ứng hết → dung dịch chứa Fe3+, K+, SO42-

Bảo toàn nguyên tố N → nKNO3 = nNO = 0,3 mol

Có nH+ = 2H2 + 4nNO = 1,4 mol → nSO42- = 0,7 mol

Bảo toàn điên tích → nFe2+ = ( 0,7.2 -0,3) : 2 = 0,55 mol

→ m =0,55. 56 + 0,7.96 + 0,3. 39 = 109,7 ⇒ Chọn A

Bình luận
hochii123 - dd chứa FE2+ Ạ

Trả lời