Học thuyết tế bào có những nội dung nào sau đây? I. Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống. II. Mọi cơ thể s?
Học thuyết tế bào có những nội dung nào sau đây?
I. Tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống.
II. Mọi cơ thể sống được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào.
III. Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ.
IV. Các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
A. I, II, IV.
B. I, II, III, IV.
C. II, IV.
D. I, III, IV.

Đáp án C

Nội dung học thuyết tế bào: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
→ Đáp án C.