Hỗn hợp khí X gồm propin và hiđro có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Nung nóng X (có xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y. Sục?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp khí X gồm propin và hiđro có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Nung nóng X (có xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y. Sục?

ID [0]

Hỗn hợp khí X gồm propin và hiđro có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Nung nóng X (có xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,24 gam và thoát ra 0,672 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 8.
Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần tối thiểu bao nhiêu mol khí O2?

A.0,30 mol.
B.0,24 mol.
C.0,18 mol.
D.0,19 mol.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận