Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen và hiđro. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen và hiđro. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn?

ID [458293]

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen và hiđro. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với khí nitơ đioxit là 1. Biết 5,6 lít hỗn hợp Y (đktc) làm mất màu vừa đủ 72 gam brom trong dung dịch. Nếu lấy 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) làm mất màu vừa đủ bao nhiêu gam brom trong dung dịch?

A. 48
B. 56
C. 60
D. 96
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C X \(\left\{\begin{array}{l} CH_4\\ C_2H_4\\ C_3H_4\\ C_4H_4\\ H_2 : a mol\end{array} \right.\) \(\xrightarrow[]{Ni,t^0}\) 0,25 mol Y + 0,45 mol Br2

Chú ý đề bài nói phản ứng xảy ra hoàn toàn, mà Y vẫn có khả năng làm mất màu brom → Y chỉ chứa các hidrocacbon( không còn H2)

→ ∑nCH4 + C2H4+ C3H4 + C4H4 = nY = 0,25 mol

Gọi số mol H2 trong X là a mol

Nhận thấy để làm no hóa hoàn toàn Y thì cần 0,45 mol H2

0,25 mol Y + 0,45 mol H2 → 0,25 mol CnH2n+2

Bảo toàn khối lượng → mCnH2n+2 =0,25. 46 + 0,45.2 = 12,4 gam → MCnH2n+2 = 49,6 → n = 3,4

Vậy X gồm \(\left\{\begin{array}{l} C_{3,4}H_4:0,25\\H_2: a mol\end{array} \right.\) → a = \(\dfrac{46.0,25 - 0,25. ( 12. 3,4 + 4)}{2}\) = 0,15 mol

Để làm no hóa C3,4H4 cần H2

C3,4H4 + 2,4 H2 → C3,4H8,8

→ nH2 cần dùng = 2,4. 0,25 = 0,6 mol

Vậy ( 0,25 +0,15) mol X thì cần 0,6 mol Br2

→ 0,25 mol X thì cần 0,375 mol Br2 → m = 60 gam.Đáp án C.

Bình luận
thanhhuong1998 bai này hay . 12/6/2016
13 Tháng 6 lúc 17:29