Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở, hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở, hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một đ?

ID [657622]

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở, hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một đieste tạo bởi axit và 2 ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn 4,84 gam thu được 7,26 gam CO2 và 2,70 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 4,84 gam X trên với 80ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thêm vừa đủ 10ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan và 0,04 mol hỗn hợp ancol có phân tử khối trung bình là 39. Giá trị của m là

A. 4,595
B. 5,765
C. 5,180
D. 4,995
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B HD: ♦ Quy đổi hỗn hợp ancol - axit - este: \(\underbrace {{\rm{X:}}}_{{\rm{4,84 gam}}}\dfrac{{\overbrace {{\rm{axit }}\left( {{{\rm{O}}_{\rm{4}}}} \right)}^{{\rm{0,035 mol}}}{\rm{ + }}\overbrace {{\rm{ancol }}\left( {{{\rm{O}}_{\rm{1}}}} \right)}^{{\rm{0,04 mol}}}{\rm{ }} - {\rm{ }}\overbrace {{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O}}}^{{\rm{0,02mol}}}}}{{\underbrace {\rm{C}}_{{\rm{0,165 mol}}}{\rm{ + }}\underbrace {{{\rm{H}}_{\rm{2}}}}_{{\rm{0,15 mol}}}{\rm{ + }}\underbrace {\rm{O}}_{{\rm{0,16 mol}}}}}\)

Giải đốt cháy tìm số C, H2, O. Thủy phân từ nNaOH phản ứng = 0,07 mol → naxit = 0,035 mol.

ancol có số mol là 0,04 mol và mancol = `1,56 gam. bảo toàn O tìm ra nH2O = 0,02 mol.

||→ maxit = 4,84 + 0,02 × 18 – 1,56 = 3,64 gam

||→ mmuối axit cacboxylic = 3,64 + 0,035 × 2 × 22 = 5,18 gam.

Tuy nhiên, tránh quên yêu cầu và 0,01 mol muối NaCl nữa.

theo đó yêu cầu m = 5,18 + 0,01 × 58,5 = 5,765 gam. Chọn B. ♦.

Bình luận
lovelychildhood câu này giải sao anh huy??
10 Tháng 5 lúc 15:26
sasukeduy113 n Ancol=0,04 và Mtb ancol=39 => Ancol gồm CH3OH và C2H5OH
ta có thể tính số mol 2 ancol này dựa vào pp đường chéo => nCH3OH=nC2H5OH=0,02
nNaOH=nHCl+2n axit=> n axit=0,035
quy X về: CH3OH 0,04 mol, (COOH)2 0,035 mol CH2 a mol và H2O -b mol
(quy đổi này là hệ quả của 2 lần quy đổi: lần 1 là tách hết este thành axit và ancol (mượn H2O nên H2O là dấu -); lần 2 là dùng đồng đẳng hóa (pp đưa các chất cuối dãy đồng đẳng về các chất đầu dãy đồng đẳng + các nhóm CH2) )
mX=32*0,04+90*0,035 a=0,055 và b=0,02
=> nCH2 của axit=a-nCH2 của ancol=0,035
=> axit là CH2(COOH)2
muối gồm CH2(COONa)2 0,035 và NaCL 0,01 => m muối =5,765 ^^
10 Tháng 5 lúc 17:27 Cảm ơn