I do not think there is a real between men and women at home as well as in society.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I do not think there is a real between men and women at home as well as in society.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

I do not think there is a real ______ between men and women at home as well as in society.

A. equality
B. attitude
C. value
D. measurement
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. equality (n) between A and B: sự công bằng giữa A và B
Đáp án còn lại: B. attitude (n) towards: thái độ với ai/cái gì
C. value (n): giá trị (tiền hoặc hàng hóa mà có thể trao đổi được)
D. measurement (n): sự đo lường
Tạm dịch: Tôi không nghĩ là có có sự công bằng thực sự giữa đàn ông và phụ nữa ở nhà cũng như trong xã hội.
Bình luận