I suggest you call Dawson and tell him about your feelings.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I suggest you call Dawson and tell him about your feelings.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Null

ID 755973.

I suggest you call Dawson and tell him about your feelings.

A. I’d rather you had called Dawson and tell him about your feelings.
B. It is compulsory that you call Dawson and tell him about your feelings.
C. If I were you, I would call Dawson and tell him about my feelings.
D. It is high time you call Dawson and tell him about your feelings.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:33 Link fb:
Cấu trúc: Câu điều kiện loại 2: If + S + were + N/ V-ed, S + would/could/might…. (not) + V
Tạm dịch: Tôi nghĩ bạn nên gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.
A. Tôi nói đúng hơn là bạn đã gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.
B. Điều bắt buộc là bạn gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.
C. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của mình.
D. Đã đến lúc bạn gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ