I suggest you call Dawson and tell him about your feelings.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I suggest you call Dawson and tell him about your feelings.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Null

ID [755973]

I suggest you call Dawson and tell him about your feelings.

A. I’d rather you had called Dawson and tell him about your feelings.
B. It is compulsory that you call Dawson and tell him about your feelings.
C. If I were you, I would call Dawson and tell him about my feelings.
D. It is high time you call Dawson and tell him about your feelings.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: Câu điều kiện loại 2: If + S + were + N/ V-ed, S + would/could/might…. (not) + V
Tạm dịch: Tôi nghĩ bạn nên gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.
A. Tôi nói đúng hơn là bạn đã gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.
B. Điều bắt buộc là bạn gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.
C. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của mình.
D. Đã đến lúc bạn gọi Dawson và nói với anh ấy về cảm xúc của bạn.