If only we a car, I’m tired of the bad service of public transport
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If only we a car, I’m tired of the bad service of public transport

ID [119450]

If only we _____ a car, I’m tired of the bad service of public transport

A.were
B.had
C.have
D.are
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BDịch: Giá như chúng ta có một chiếc xe, tôi quá chán dịch vụ tồi tệ của phương tiện công cộng rồi
Bình luận