If only we a car, I’m tired of the bad service of public transport
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If only we a car, I’m tired of the bad service of public transport

ID [119450]

If only we _____ a car, I’m tired of the bad service of public transport

A. were
B. had
C. have
D. are
Lại Thị Lan
Đáp án B Dịch: Giá như chúng ta có một chiếc xe, tôi quá chán dịch vụ tồi tệ của phương tiện công cộng rồi
Bình luận