In Viet Nam, the Ao Dai is the dress for women, and it is now standard for weddings, for celebrating Tet and for other ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

In Viet Nam, the Ao Dai is the dress for women, and it is now standard for weddings, for celebrating Tet and for other ?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

In Viet Nam, the Ao Dai is the ______ dress for women, and it is now standard for weddings, for celebrating Tet and for other formal occasions.

A. splendid
B. pulchritude
C. deliverable
D. traditional
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Chọn đáp án: D. traditional (adj): thuộc về truyền thống
The + adj + N nên loại B, C. Dựa vào nghĩa chọn D
Đáp án còn lại: A. splendid (adj): nguy nga, tráng lệ, huy hoàng ( Eg: splendid palace: lâu đài tráng lệ)
B. pulchritude (n): vẻ đẹp
C. deliverable (n): sự chuyển giao
Tạm dịch: Ở Việt Nam, áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ, và ngày nay nó được sử dụng trong các đám cưới, ngày lễ tết hoặc trong các dịp trang trọng khác.
Bình luận