It is essential that no one to the meeting hall without proper identification
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is essential that no one to the meeting hall without proper identification

ID [778095]

It is essential that no one _____ to the meeting hall without proper identification

A. is admitted
B. can be admitted
C. be admitted
D. admitted
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: điều thiết yếu là không ai được cho phép vào hội trường buổi gặp mà không có sự nhận dạng rõ ràng