It is imperative that everyone home immediately
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

It is imperative that everyone home immediately

ID [119478]

It is imperative that everyone ______ home immediately

A. must return
B. return
C. returns
D. to return
Lại Thị Lan
Đáp án B Dịch: điều bức thiết bây giờ là mọi người quay trở về nhà ngay lập tức
Bình luận