It is imperative that everyone home immediately
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is imperative that everyone home immediately

ID [778091]

It is imperative that everyone ______ home immediately

A. must return
B. return
C. returns
D. to return
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: điều bức thiết bây giờ là mọi người quay trở về nhà ngay lập tức