It is the recommendation of the consultants that the patient under medical supervision
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is the recommendation of the consultants that the patient under medical supervision

ID [778098]

It is the recommendation of the consultants that the patient _____ under medical supervision

A. treating
B. treated
C. be treated
D. is treated
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: người tư vấn viên có đề nghị là bệnh nhân nên được điều trị bằng những trị liệu y khoa tiến bộ hiện nay