It is the recommendation of the consultants that the patient under medical supervision
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is the recommendation of the consultants that the patient under medical supervision

ID [119484]

It is the recommendation of the consultants that the patient _____ under medical supervision

A. treating
B. treated
C. be treated
D. is treated
Lại Thị Lan
Đáp án C Dịch: người tư vấn viên có đề nghị là bệnh nhân nên được điều trị bằng những trị liệu y khoa tiến bộ hiện nay
Bình luận