Japan’s indigenous religion is Shinto, which has its roots in the animistic beliefs of the ancient Japanese.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Japan’s indigenous religion is Shinto, which has its roots in the animistic beliefs of the ancient Japanese.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID [777960]

Japan’s indigenous religion is Shinto, which has its roots in the animistic beliefs of the ancient Japanese.

A. native
B. first
C. original
D. beginning
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: A. native
Indigenous (adj) = native (adj): bản địa
Đáp án còn lại: B. first (adj): đầu tiên
C. original (adj): gốc, nguyên bản
D. beginning (adj): ban đầu
Tạm dịch: Tôn giáo bản địa của Nhật Bản là Shinto, là tôn giáo của nguồn gốc từ thuyết vật linh của người Nhật cổ.