John is truly a skilful violinist. He can play even the most difficult songs.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

John is truly a skilful violinist. He can play even the most difficult songs.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Null

ID [755972]

John is truly a skilful violinist. He can play even the most difficult songs.

A. Only by playing the most difficult songs can John become a skilful violinist.
B. Not only John is a skilful violinist, but he can also play the most difficult songs.
C. Were John not a skilful violinist, he wouldn’t be able to play the most difficult songs.
D. So skilful a violinist John is that he is able to play even the most difficult songs.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + (not) a/an + N, S + would/could/might… + (not) +V
Tạm dịch: John thực sự là một nghệ sĩ violin có tài. Anh ấy có thể chơi ngay cả những bài hát khó nhất.
A. Chỉ bằng cách chơi những bài hát khó nhất, John mới có thể trở thành một nghệ sĩ violin khéo léo.
B. Không chỉ John là một nghệ sĩ violin khéo léo, mà anh ấy còn có thể chơi những bài hát khó nhất.
C. Nếu John không phải là một nghệ sĩ violin có tài, anh ấy không thể chơi những bài hát khó nhất như vậy.
D. John là nghệ sĩ violin có tài đến nỗi mà anh ấy có thể chơi cả những bài hát khó nhất.
fridayyear Câu D sao sai? :"((
13 Tháng 6 lúc 23:7
saberick2907 hình như đảo ngữ phía trước
13 Tháng 6 lúc 23:13 Cảm ơn
Thaotymtym e thấy cau b cũng dc mà
13 Tháng 6 lúc 23:27
Phanhaiyen1505 ví dụ nói rằng "bạn không chỉ học giỏi mà còn làm được những bài toán khó'' nghe hơi sai nghĩa đúng không
15 Tháng 6 lúc 22:24 (1) Cảm ơn