Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. ?
Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là:
A. etylen glicol
B. axit ađipic
C. axit 3-hiđroxipropanoic
D. ancol o-hiđroxibenzylic

Đáp án C

Đáp án A: etyln glicol không phản ứng với NaHCO3 => loại
Đáp án B: a mol axit ađipic phản ứng với NaHCO3 tạo ra 2a mol CO2 => loại
Đáp án D: ancol o-hiđroxibenzylic (\(o-OHC_6H_4-CH_2OH\)) không phản ứng với NaHCO3 => loại
Đáp án C: axit 3-hiđroxipropanoic có 1 nhóm OH và 1 nhóm COOH nên thỏa mãn yêu cầu
\(\Rightarrow\)Đáp án C