Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. ?

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là:

A. etylen glicol

B. axit ađipic

C. axit 3-hiđroxipropanoic

D. ancol o-hiđroxibenzylic

Đáp án C

Đáp án A: etyln glicol không phản ứng với NaHCO3 => loại
Đáp án B: a mol axit ađipic phản ứng với NaHCO3 tạo ra 2a mol CO2 => loại
Đáp án D: ancol o-hiđroxibenzylic (\(o-OHC_6H_4-CH_2OH\)) không phản ứng với NaHCO3 => loại
Đáp án C: axit 3-hiđroxipropanoic có 1 nhóm OH và 1 nhóm COOH nên thỏa mãn yêu cầu
\(\Rightarrow\)Đáp án C
câu e khỏi fai bàn =))) . 1/1/2013
. 02/01/2013
X +NaHCO3->1 mol CO2 =>1 chức COOH . X[1mol] + Na ---> 1mol H2 => 1 chức OH Và 1 chức COOH . 1/1/2013
. 02/01/2013
nguyễn văn hiếu phsi la cau b moi dung chu ta . 29/10/2012
. 30/10/2012
Vũ Thị Huyền à ừ quên mất nahco3 mà.cảm ơn nhá! . 28/2/2012
. 29/02/2012
Lê Nguyên Hưng câu B sinh 2a mol CO2 . 28/2/2012
. 29/02/2012
Vũ Thị Huyền câu b sao sai ậy? . 28/2/2012
. 29/02/2012
tranvantam cau nay dap an D sao sai duoc nhi? . 28/2/2012
. 29/02/2012
lehoa cau d sao sai nhi? . 20/6/2011
. 21/06/2011
nguyen hoang chau giang axit hai chuc cung duoc ma . 20/6/2011
. 21/06/2011
Trần Văn Giáp Có chứa 1 nhóm OH và một nhóm COOH . 19/6/2011
. 20/06/2011
Thần Chết ai giai dum cai:) . 19/6/2011
. 20/06/2011