Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quá trình hình thành loài mới luôn gắ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quá trình hình thành loài mới luôn gắ?

ID [134458]

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình hình thành loài mới luôn gắn liền với sự hình hình thành đặc điểm thích nghi mới.
II. Hình thành loài mới bằng cách li tập tính chỉ xảy ra ở các loài động vật.
III. Hình thành loài mới bằng con đường địa lí chủ yếu xảy ra ở các loài động vật, ít gặp ở các loài thực vật.
IV. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra phổ biến ở các loài xương xỉ và thực vật có hoa.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C
Xét các phát biểu của đề bài:
Các phát biểu I, II, IV đúng
Phát biểu III sai vì hình thành loài mới bằng cách li gặp cả ở động vật và thực vật có khả năng phát tán, di chuyển.
Vậy chọn đáp án C
Bình luận
tagiabao36 - Ý 1 sai mà: Nếu lai xa và đa bội hóa thì có tạo ra loài mới những chưa chắc có đặc điểm thích nghi. Thầy cũng nói thường thôi mà

Trả lời

hoangnhattan Hình thành loài mới = hình thành đặc điểm thích nghi + cách li sinh sản >> chiều thuận hình thành loài mới là hình thành đặc điểm thích nghi.Nhưng chiều nghịch hình thành đặc điểm thích nghi sẽ hình thành loại mới mới là ý sai nhé. I đúng rồi
huynhhauhd - I thường gắn liền mới đúng mà nhỉ?

Trả lời