Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây là sai ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây là sai ?

ID [0]

Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây là sai ?

A.Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.
B.Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
C.Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
D.Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án APin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong nên A sai.
Bình luận