Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

ID [304470]

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Các con lai F1 có ưu thế lai luôn được giữ lại làm giống.
B.Khi lai giữa hai cá thểthuộc cùng một dòng thuần chủng luôn cho con lai có ưu thế lai.
C.Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai và ngược lại.
D.Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau,ưu thế lai biểu hiện ở đời F1sauđó tăng dần qua các thế hệ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
A sai. Các con lai F1 có ưu thế lai được dùng vào mục đích kinh tế, không được làm giống. B sai. Khi lai giữa hai cá thểthuộc cùng một dòng thuần chủng tạo ra con lai thuần chủng mà không cho ưu thế lai.
D sai. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau,ưu thế lai biểu hiện ở đời F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ.
Bình luận