Khi so sánh tiến hóa lớn với tiến hóa nhỏ, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tiến hóa nhỏ diễn ra ở quy mô hẹp hơn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi so sánh tiến hóa lớn với tiến hóa nhỏ, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tiến hóa nhỏ diễn ra ở quy mô hẹp hơn?

ID [304038]

Khi so sánh tiến hóa lớn với tiến hóa nhỏ, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tiến hóa nhỏ diễn ra ở quy mô hẹp hơn tiến hóa lớn.
II. Tiến hóa lớn là trung tâm của thuyết tiến hóa tổng hợp còn tiến hóa nhỏ là hệ quả sinh ra từ tiến hóa lớn.
III. Tiến hóa lớn dễ nghiên cứu bằng thực nghiệm hơn tiến hóa nhỏ.
IV. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B
Chỉ có I, IV đúng → Đáp án B
II sai. Tiến hóa nhỏ mới là trung tâm của thuyết tiến hóa tổng hợp còn tiến hóa lớn là hệ quả sinh ra từ tiến hóa nhỏ.
III sai vì tiến hóa nhỏ dễ nghiên cứu bằng thực nghiệm hơn tiến hóa lớn.
Bình luận