Khi tìm hiểu về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, những phát biểu nào sau đây đúng? I. Tiến hóa nhỏ hiện đang chiếm vị ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi tìm hiểu về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, những phát biểu nào sau đây đúng? I. Tiến hóa nhỏ hiện đang chiếm vị ?

ID [304046]

Khi tìm hiểu về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, những phát biểu nào sau đây đúng?
I. Tiến hóa nhỏ hiện đang chiếm vị trí trung tâm trong thuyết tiến hóa hiện đại.
II. Sự hình thành loài được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.
III. Tiến hóa sẽ vẫn xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền.
IV. Mỗi cá thể được xem là một đơn vị tiến hóa cơ sở.

A.I, II
B.I, III
C.III, IV
D.I, IV
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
III sai. Tiến hóa sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền.
IV sai. Mỗi quần thể được xem là một đơn vị tiến hóa cơ sở.
Bình luận