Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C17H35COOH và glixerol.
B. C15H31COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và etanol.
D. C17H35COONa và glixerol.

Đáp án D

HD: xà phòng hóa tristearin là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm:

• (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3.

⇒ sản phẩm thu được là C17H35COONa và glixerol → chọn đáp án D. ♠.